מדיניות פרטיות

מטעמי נוחות נוקט מסמך מדיניות זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

במדיניות פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי כל אנרגיה ו/או מי מטעמה במידע המתקבל ממך באמצעות האתר.

הינך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו וככל שאינך מסכים לתוכנה ומקבל אותו במלואו – אל תעשה כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו כל אנרגיה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה

במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר.

1. סוג המידע

סוג המידע הוא כל המידע המתקבל מהמשתמש באמצעות גלישתו באתר. יחד עם זאת, קיימת הפרדה בין מידע שהינו פרטים אישיים, אותם הינך מתבקש להזין באתר בעת מילוי "צור קשר"/"איך אפשר לעזור לך?" לבין מידע אחר המתקבל ממך, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלך, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הינך מתעניין, בדרך כלל, שעה שאתה משתמש באתר וכדומה ("המידע האחר"), כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי כל אנרגיה אינו כולל את הפרטים האישיים שלך.

2. בטיחות ושמירת סודיות

2.1 כל אנרגיה עושה ככל שביכולתה, באופן סביר, על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלך ולשמור על סודיותם.

כל אנרגיה מתחייבת לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות הפרטים האישיים שלך ומתחייבת שלא להעביר את הפרטים האישיים שלך לזרים/לגורמים חיצוניים אלא בהסכמתך.

2.2 כל אנרגיה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר.

2.3 על אף האמור, יצוין, כי כל אנרגיה ו/או מי מטעמה רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל ממך במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של כל אנרגיה ו/או מי מטעמה.

3. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

3.1 בעת מילוי פרטים ל"יצירת קשר"/"איך אפשר לעזור לך?" הינך מתבקש להזין את הפרטים האישיים שלך. בעצם הזנת פרטים אישיים הנך נותן את הסכמתך לכך שהפרטים האישיים שלך ישמרו על-ידי כל אנרגיה ו/או מי מטעמה ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלותה.

3.2 כל אנרגיה ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לפנות אליך בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים (לדוגמה, לעדכן אותך על פעילויות ושירותים שונים או חדשים הקיימים באתר). בנוסף, כל אנרגיה ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטים האישיים שלך לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים ושירותים פנימיים של האתר.

3.3 בעצם הזנתך את הפרטים האישיים שלך באתר, הנך מעניק לכל אנרגיה ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטים האישיים שלך ולא תוכל לטעון כנגד כל אנרגיה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את כל אנרגיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לכל אנרגיה ו/או מי מטעמה לפי כל דין.

3.4 במידה שהנך מעוניין לעיין בעצמך במידע אודותיך, המצוי במאגר המידע של כל אנרגיה או שאינך מעוניין עוד להיכלל במאגר המידע של כל אנרגיה ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר כאמור, כל שעליך לעשות הוא לדרוש זאת במפורש ובכתב מכל אנרגיה בכתובת: כל אנרגיה, הרצל 188, רחובות, ישראל, וכל אנרגיה מתחייבת להיענות לדרישתך.

4. השימוש הנעשה במידע האחר

4.1 כל אנרגיה מפקחת באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת, בין היתר, על מנת שתוכל ליהנות יותר מגלישתך באתר.

4.2 בעצם גלישתך באתר, כפוף לכך שהנך יכול לחסום קבלת "עוגיות", הנך מסכים לכך שכל אנרגיה ו/או מי מטעמה יעשו במידע האחר, כל שימוש שימצאו לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה כל אנרגיה בשיתופי פעולה מסחריים ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות "קישוריות".

4.3 בעצם שימושך באתר, הנך מעניק לכל אנרגיה ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיך ולא תוכל לטעון כנגד כל אנרגיה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את כל אנרגיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לכל אנרגיה ו/או מי מטמעה לפי כל דין.

4.4 כל אנרגיה לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

4.5 כמו כן, כל אנרגיה שומרת לעצמה את האפשרות להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת גוגל אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה.

5. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

כאמור בתנאי השימוש, באתר עשויות להיכלל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים. כל אנרגיה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר לאותם אתרים, לרבות בקשר לסודיותם של הפרטים אשר הנך מזין באותם אתרים מקושרים. מובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איזה מהאתרים המקושרים. אנו ממליצים לך לא לחשוף את פרטיך האישיים באתרים המקושרים מבלי שקראת את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ווידאת שגם במסגרתם שומרים על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

לאחר שקראתי את מדיניות פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיה ומקבל אותם במלואם

דילוג לתוכן